AKTIVNOSTI UDRUŽENJE ZA SRČANU SLABOST SRBIJE

Udruženje za srčanu slabost Srbije (u daljem tekstu Udruženje) je osnovano 2011.godine sa ciljem da se bori protiv srčane slabosti. Udruženje je najvažniji faktor u organizovanju lekara, zdravstvenih radnika, bolesnika i celokupne javnosti u borbi protiv ove bolesti. Ima oko 700 članova i deluje na području cele teritorije Republike Srbije. Tesno sarađuje sa drugim strukovnim organizacijama u zemlji (Udruženje kardiologa Srbije, Srpsko lekarsko društvo i njegove sekcije) i u Evropi (Evropsko Udruženje kardiologa i Evropsko Udruženje za srčanu insuficijenciju). Tradicionalno organizuje godišnji Kongres kliničke kardiologije i srčane insuficijencije, CardioS, Evropske dane srčane slabosti u Srbiji i javnu kampanju borbe protiv srčane insuficijencije. Osnovna aktivnost Udruženja je široka edukacija i transfer znanja iz Evrope i sveta, koji su osnova prevencije i lečenja srčane insuficijencije. Najvažnije aktivnosti Udruženja u periodu 2018 – 2023.godine su:

• Evropska knjiga o srčanoj insuficijenciji
• Evropski centri za srčanu insuficijenciju
• Epidemiološko istraživanje srčane insuficijencije u Evropi: HFA Atlas
• Simpozijum o HFpEF-u i promocija savremenih terapijskih pristupa
• Internacionalni sastanak: Savremeni trendovi u lečenju srčane insuficijencije
• Ilustrovani vodič kroz akutnu srčanu insuficijenciju
• Ilustrovani vodič kroz kardionkologiju
• Najvažnije prepreke za uspešnu primenu lekova za srčanu insuficijenciju,između Scile i Haribde
• Udruženje bolesnika sa srčanom slabošću
• Udruženje medicinskih sestara i tehničara koje se bave srčanom slabošću
• Dobitnik Zlatne medalje Udruženja za srčanu slabost Srbije 2023, Glavni urednik European Heart Journal-a, Prof dr Filippo Crea
• Dobitnik Svetosavke nagrade Ministarstva prosvete za 2022 godinu, Akademik Petar M. Seferović

Za sve dodatne informacije posetite veb sajt www.srcanaslabost.rs.

EVROPSKI UDŽBENIK SRČANE INSUFICIJENCIJE

Evropski udžbenik srčane insuficijencije je plod intenzivne dvogodišnje saradnje između urednika, autora, izdavača i ilustratora, a u njegovoj realizaciji su učestvovali profesor dr Petar M. Seferović (urednik i autor) i doc dr Marija Polovina (autor i tehnički asistent).

• Sveobuhvatni izvor kliničkog znanja i novih naučnih informacija iz srčane insuficijencije
• Savremeni format, lak za učenje, mnogobrojne korisne ilustracije i algoritmi
• Namenjen svim zdravstvenim radnicima zainteresovanim za srčanu insuficijenciju
• Prvo štampano izdanje će biti predstavljeno na ESC kongresu u Amsterdamu u avgustu 2023. godine
• Istovremeno sa štampanim izdanjem pojaviće se i elektronska verzija udžbenika

aktivnosti aktivnosti

PROJEKAT HEART FAILURE ASSOCIATION QUALITY OF CARE CENTRES

Multidisciplinarni pristup je zlatni standard lečenja srčane insuficijencije koji omogućava sniženje mortaliteta, rizika od hospitalizacije i poboljšanje kvaliteta života. Projekat Heart Failure Association Quality of Care Centres će omogućiti osnivanje ekspertskih centara za multidisciplinarno lečenje srčane insuficijencije na svim nivoima zdravstvene zaštite (od primarne do tercijarne).

aktivnosti aktivnosti

HFA ATLAS PROJEKAT

Jedinstven izvor savremenih informacija o epidemiologiji, resursima i dostupnosti lekova, uređaja i procedura za lečenje srčane insuficijencije u 46 evropskih zemalja. U toku je druga faza Atlas projekta koja obuhvata 56 zemalja i dodatne epidemiloške varijable.

Incidencija srčane insuficijencije: 3,2 na 1000 stanovnika godišnje
Prevalencija srčane insuficijencije: 1,7%
Broj hospitalizacija oko 2,5 miliona godišnje
Broj ekspertskih centara za lečenje srčane insuficijencije: 1,2 na milion stanovnika

aktivnosti aktivnosti aktivnosti aktivnosti

SIMPOZIJUM O HFPEF-u

Povodom Ilustrovanog vodiča Udruženja za srčanu slabost Srbije Srčana insuficijencija sa očuvanom ejekcionom frakcijom, u Srpskoj Akademiji nauka i umetnosti je održan interaktivni simpozijum na kome su diskutovane i rezimirane najvažnije kliničke i terapijske novine u ovoj oblasti. Prvi put u istoriji medicine/kardiologije ovo oboljenje je dobilo efikasan i bezbedan lek čiju implementaciju treba osigurati kod velikog broja ovih bolesnika.

Epidemiologija HFpEF-a

aktivnosti

Postavljanje dijagnoze HFpEF-a

aktivnosti
aktivnosti aktivnosti aktivnosti

SAVREMENI TRENDOVI U LEČENJU SRČANE INSUFICIJENCIJE

U Srpskoj Akademiji nauka i umetnosti je održan Internacionalni sastanak: Savremeni trendovi u lečenju srčane insuficijencije. Imali smo čast da ugostimo dva svetska eksperta iz područja srčane insuficijencije: Prof Stefan Anker, iz Charittee bolnice u Berlinu koji je bio glavni istraživač u studiji EMPEROR-Preserved i jedan od najcitiranijih evropskih eksperata u srčanoj insuficijenciji; Prof. Javed Butler, sa Missisipi Medical University, koji se smatra osnivačem nekoliko najvažnijih terapijskih principa u lečenju srčane slabosti. Njihova predavanja su bila praćena dinamičnom diskusijom i velikom razmenom iskustava. Sastanku su prisustvovali Generalni sekretar SANU Zoran Knežević i više akademika.

Nova strategija lečenja srčane insuficijencije simultanom primenom četiri vrste lekova:
1. Inhibitora konvertujućeg enzima ili sakubitril/valsartana;
2. Beta blokatora;
3. Antagonista mineralokortikoidnih receptora;
4. Inhibitori SGLT2 receptora.
Diuretici se primenjuju po potrebi. Navedeni lekovi se primenjuju simultano, ne sekvencijalno, u manjim dozama, koje se povećavaju u zavisnosti od podnošljivosti.

aktivnosti aktivnosti

ILUSTROVANI VODIČ UDRUŽENJA ZA SRČANU SLABOST

Srčana insuficijencija sa očuvanom ejekcionom frakcijom leve komore (HFpEF)

Najvažnije činjenice:
• HFpEF čini 16-50% obolelih od srčane insuficijencije
• Jednogodišnji mortalitet od HFpEF je 20-30%
• Češće oboljevaju starije osobe, žene, sa tipom 2 dijabetesa i gojaznošću
• Klinička slika je heterogena, HFpEF je udružena sa više komorbiditeta
• Osobe sa HFpEF imaju smanjenu toleranciju napora i kvalitet života
• Dijagnoza HFpEF se postavlja na osnovu prisustva simptoma i znakova srčane insuficijencije, kod bolesnika sa ejekcionom frakcijom leve komore >=50% i dijastolnom disfunkcijom/povišenim pritiskom punjenja leve komore i/ili sa povišenim vrednostima natriuretskih peptida

Skorašnji prodori u lečenju HFpEF

aktivnosti aktivnosti aktivnosti aktivnosti

ILUSTROVANI VODIČ UDRUŽENJA ZA SRČANU SLABOST

AKUTNA SRČANA INSUFICIJENCIJA

Najvažnije činjenice

• Obolevaju starije osobe: 70-75 godina
• Broj hospitalizacija u Evropi: 2,1 milion godišnje • Hospitalni mortalitet: 10-50%
• Rizik od ponovne hospitalizacije: 30%
• Jednogodišnji mortalitet: 10-20%
• Smanjenje kvaliteta života
• Oštećenje ciljnih organa

Dijagnostika i lečenje započinje odmah po prijemu, uz istovremeno lečenje precipitirajućih faktora.Lečenje se započinje diureticima, čija kombinacija povećava efikasnost. Zavisno od oblika bolesti, primenjuju se i vazodilatatorni, inotropni i vazokonstriktorni lekovi, a ponekad je potrebna i mehanička cirkulatorna i ventilatorna podrška.

aktivnosti

Nova dostignuća u lečenju akutne srčane insuficijencije

aktivnosti aktivnosti aktivnosti

ILUSTROVANI VODIČ UDRUŽENJA ZA SRČANU SLABOST

KARDIOONKOLOGIJA

• Cilj kardio-onkologije je da omogući najbolju i najbezbedniju terapiju, sa najmanjim rizikom od kardiotoksičnosti
• Stratifikacija rizika se vrši pre početka, u toku i nakon onkološke terapije
• Bolesnici se dele u grupe sa niskim, umerenim, visokim i vrlo visokim rizikom
• Ispoljava se u više kliničkih oblika

aktivnosti aktivnosti aktivnosti

KLINIČKA PROCENA

• Anamneza o ranijem kardiovaskularnom ili malignom oboljenju
• Kardiovaskularni faktori rizika
• Krvni pritisak, srčana frekvencija
• Indeks telesne mase

DODATNI PREGLEDI

• EKG
• Natriuretski peptid, troponin
• Ehokardiografski pregled
• Laboratorijske analize
• Kod određenih bolesnika: MR srca i MSCT koronografija

SCYLLA AND CHARYBDIS

Primenom optimalne terapije srčane insuficijencije u skladu sa preporukama (guideline directed therapy, GDMT) postiže se značajno sniženje mortaliteta, rizika od hospitalizacije i poboljšanje kvaliteta života obolelih. Implementacija GDMT u kliničkoj praksi je nedovoljna i nepotpuna.

Razlozi za nedovoljnu implementaciju savremene terapije za srčanu slabost

Bolesnik
• Demografske i kliničke karakteristike
• Slaba komplijansa, multimorbideti i polipragmazija

Zdravstveni sistem
• Razlike i dostupnosti zdravstvene zaštite
• Klinička inercija

Lekovi
• Intolerancija i neželjeni efekti

Mere za poboljšanje implementacije savremene terapije za srčanu slabost

aktivnosti

UDRUŽENJE BOLESNIKA SA SRČANOM SLABOŠĆU

Jedan od glavnih faktora uspešnog lečenja srčane slabosti je bolesnik. Njegovo razumevanje bolesti i aktivno uključivanje u terapijske odluke su jedan od glavnih oslonaca savremenog lečenja.

Udruženje bolesnika sa srčanom slabošću Srbije osnovano je 17. novembra 2020. godine. Članovi Udruženja su bolesnici koji boluju od srčane slabosti, članovi njihovih porodica i zdravstveni radnici (lekari i medicinske sestre) koji se bave srčanom slabošću. Udruženje je u proteklom periodu imalo niz uspešnih aktivnosti u Srbiji i Evropi.

Ciljevi Udruženja

• Edukacija bolesnika i njihovih porodica
• Promocija zdravih životnih navika bolesnika
• Razumevanje terapijskih principa i sporednih efekata lekova koje bolesnici dobijaju
• Podizanje svesti bolesnika i opšte javnosti o značaju oboljenja i njegovom najboljem lečenju

aktivnosti aktivnosti
aktivnosti aktivnosti

UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

Medicinske sestre i tehničari su važni članovi multidisciplinarnog tima za lečenje srčane slabosti. Oni su spona između zdravstvenih i socijalnih stručnjaka, koordiniraju negom i primenjuju najnovije terapijske principe.

Ciljevi Udruženja

• Usavršavanje medicinskih sestara / tehničara u dijagnostici i lečenju srčane slabosti
• Unapređenje znanja medicinskih sestara / tehničara u nezi bolesnika sa srčanom slabošću
• Poboljšanje znanja medicinskih sestara / tehničara u primeni novih tehnologija u lečenju srčane slabosti

U februaru 2022. godine Evropsko Udruženje za srčanu slabost i Evropsko Udruženje medicinskih sestara i tehničara (ACNAP) su održali virtuelni Kurs o srčanoj insuficijenciji za medicinske sestre i tehničare – Srbija.

aktivnosti aktivnosti aktivnosti aktivnosti

PROFESSOR FILIPPO CREA, MD

Winner of the Gold medal of the Heart failure Society of Serbia for the year 2023

Editor-in-Chief, European Heart Journal Chair, ESC Publication Committee
Director of the Institute of Cardiology and Postgraduate School in Cardiology, Catholic University of the Sacred Heart in Rome Italy


• He graduated and completed postgraduate education with full honors from Pisa Medical School.
• He was Research Fellow at the University of Florida, and Senior Lecturer and Honorary Consultant at the Hammersmith Hospital in London.
• In 2001 he became Professor of Cardiology, Director of the Institute of Cardiology and Director of the Postgraduate School in Cardiology at the Catholic University in Rome.
• After being International Associate Editor, Professor Crea became Editor-in-Chief of the European Heart Journal (IF 35,8), where he introduced several new lines of activity, making the Journal more visible and recognized.
• In addition, he was recently appointed the Chairman of the ESC Publications Committee.
• He received several prestigious awards, including the Newburg Prize and the Arrigo Recordati International Prize.
• His main fields of interest are coronary microcirculation, acute coronary syndromes and stem cells.
• Professor Crea is the author of more than 1350 publications in peer reviewed journals, with an H-Index of 95.

AKADEMIK PETAR M. SEFEROVIĆ

Dobitnik Svetosavske nagrade Ministarstva prosvete za 2022. godinu

Ko-editor za Istočnu Evropu, European Heart Journal
Potpresednik Evopskog udruženja kardiologa (2020-2022)
Predsednik Evropskog udruženja za srčanu insuficijenciju (2018-2020)
Predsednik Udruženja za srčanu slabost Srbije

O Svetosavskoj nagradi

Svetosavska nagrada je priznanje za postignute izvanredne rezultate u oblasti obrazovanja, vaspitanja, i razvoja naučnih i umetničkih dostignuća u Republici Srbiji. Nagrada nosi ime po Rastku Nemanjiću, Svetom Savi i smatra se prvim srpskim prosvetiteljem, savetodavcem i lučonošom srpskog duhovnog bića. Dobitnici ove prestižne nagrade treba da imaju izuzetan kvalitet stručnog/naučnog rada i visoku naučnu citiranost. Nagradu tradicionalno dodeljuje Ministar prosvete Republike Srbije na svečanoj Svetosavskoj Akademiji, 27.januara, na dan Svetog Save.

aktivnosti
medlogo sanulogo ussslogo ussslogo esclogo

PARTNERI KONGRESA

Prijava na Kongres

Prijavu na CardioS možete veoma jednostavno izvršiti putem sajta cardios.rs, slanjem zahteva na našu e-mail adresu ili pozivanjem broja telefona. Nakon prijave, stići će Vam potvrda i predračun za kotizaciju, sa potrebnim instrukcijama za plaćanje.

phone

+381 11 3614 738

email

info@cardios.rs

up